top of page

Mgr. et Mgr. Tereza Baltag
klinická psycholožka, psychoterapeutka

.

Jsem atestovaná klinická psycholožka a psychoterapeutka. Ambulanci na Praze 3 zakládáme s cílem poskytnout Vám a Vašim dětem kvalitní služby. Věřím, že naše ambulance se pro Vás stane příjemným místem, kde se Vaše problémy začnou měnit k lepšímu. 

Po studiu psychologie jsem absolvovala pětiletý sebezkušenostní terapeutický výcvik, kurz rodinného poradenství, výcvik v relaxačních technikách a další kurzy věnující se motivaci, vztahům nebo závislostem. Posledních pět let se ráda věnuji také psychodiagnostice. Mám více než deset let praxe v oboru, pracuji jak ve zdravotnictví, tak v soukromém sektoru, kde poskytuji online poradenství, koučování a terapii.

Úplné CV

upravena%20(4)_edited.jpg

Mgr. Kristina Pernicová
psycholožka v předatestační přípravě, terapeutka

Jsem psycholožka a terapeutka pracující s dětmi staršího školního věku, dospívajícími, dospělými a páry. Mezi nejčastější témata, se kterými se setkávám, patří výchovné a vztahové problémy, úzkostné a depresivní potíže a psychosomatické projevy. Mezi mé odborné zájmy patří téma poruch osobnosti u dospělých a poruch chování u dětí.  

Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, absolvovala pětiletý sebezkušenostní výcvik, kurz krizové intervence, výcvik v metodě zvládání vzteku a další semináře zaměřené na poradenskou a terapeutickou práci. Působila jsem ve školství, zdravotnictví i neziskovém sektoru. Velkou zkušeností bylo zaměstnání v Diagnostickém ústavu pro mládež a vedení intervenčních programů ve třídách zasažených šikanou. Vyústěním bylo vzdělávání pedagogů v těchto tematických oblastech, na kterém se dosud aktivně podílím. V současné době pracuji také s klienty s psychosomatickými obtížemi v takto zaměřeném zdravotnickém zařízení.  

Úplné CV

Mgr. Aneta Müllerová
psycholožka v předatestační přípravě, terapeutka

Jsem psycholožka a terapeutka, která pracuje jak s dospělými, tak i s dětmi. V rámci práce s dětmi řeším často témata týkající se potíží v průběhu školní docházky, vztahů s vrstevníky a

schopnosti zvládat a řešit problematické a stresové situace. V práci s dospívajícími a dospělými klienty se často setkávám se vztahovými problémy a s posilováním vlastního sebepojetí a sebevědomí.

Vystudovala jsem psychologii na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala jsem pětiletý sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik v psychodynamickém směru, kurz posilování životního hodnot a postojů a kurz motivačních rozhovorů. Pracovala jsem v neziskovém sektoru a už od roku 2014 působím ve školství.

Úplné CV

Mgr. Hana Novotná
psycholožka,
terapeutka

Jsem psycholožka a psychoterapeutka. Pracuji terapeuticky, poradensky či psychodiagnosticky s dospělými klienty, dospívajícími, dětmi a rodinami. V terapii se specializuji na oblast vztahovou a oblast osobního růstu, dále na potíže spojené s úzkostnými stavy, poruchami nálad, posttraumatickou stresovou poruchou a poruchami chování a emocí v dětství a dospívání. Zabývám se také tématem paliativní péče, zvládání náročných (krizových) situací, osobních krizí a nejistot. 

Vystudovala jsem jednooborové studium Psychologie na PedF Univerzity Karlovy v Praze, mým odborným zájmem při studiu byla problematika náhradní rodinné péče. Absolvovala jsem psychoterapeutický výcvik SUR se zaměřením na neverbální metody, v současné době jsem frekventantkou výcviku v kognitivně-behaviorální terapii (KBT). Dále jsem absolvovala kurz krizové intervence a další kurzy a semináře zaměřené na psychodiagnostické a relaxační metody.. 

   Mám pracovní zkušenosti z oblasti školství (terapeutická, poradenská, diagnostická a intervenční práce s dospívajícími, dětmi, skupinami a rodinami v rámci diagnostického ústavu a střediska výchovné péče), pracovní psychologie (psychodiagnostika, poradenství) a rovněž z vědecké, výzkumné a vzdělávací oblasti.   

Hana_Novotná_psycholožka_Praha 3.jpg

Mgr. Tereza Ortová
psycholožka, terapeutka

.

Jsem psycholožka a terapeutka pracující diagnostickou i terapeutickou formou s dospělými a dětmi. Zároveň nabízím možnost kognitivních tréninků zaměřených na podporu paměti, pozornosti a dalších kognitivních funkcí. V individuální terapii společně s klienty dialogickou formou mapujeme jeho současné prožívání a fungování, rozšiřujeme schopnosti uvědomování vzorců vlastního prožívání a svých potřeb. V rámci psychoterapeutického zaměření se profiluji  jako gestalt psychoterapeut a ve své práci vycházím z psychodynamicky orientovaných psychoterapeutických směrů. Vystudovala jsem jednooborovou psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Absolvovala jsem specializační vzdělávání pro práci ve zdravotnictví a kurz neuropsychologie dospělých. Jsem frekventantkou výcviku v Gestalt psychoterapii. Ve své praxi jsem se specializovala na práci s psychosomatickými a neurologickými pacienty a problematiku závislostí.

391A1952.jpg

Mgr. et Bc. Kristýna Hurychová
psycholožka, terapeutka

Jsem psycholožka a terapeutka, pracuji s dospělými i adolescenty. Věnuji se tématům vztahů, poznávání a zacházení s emocemi, taktéž se zabývám sebepřijetím a dobrou péčí o sebe. Pracuji s úzkostnou a depresivní problematikou, s tématy zvládání stresu a náročných životních situací. 

 

Vystudovala jsem obory Psychologie a Sociální práce na Pražské vysoké škole psychosociálních studií. Absolvovala jsem pětiletý psychodynamický výcvik a navazující prvky komplexního psychoterapeutického vzdělání, které nyní dokončuji.

 

Nejvíce pracovních zkušeností čerpám z neziskového sektoru a psychoterapeutických zařízení. V rámci neziskových organizací jsem se od roku 2016 věnovala práci s dospívajícími. V psychoterapeutické a psychosomatické klinice Eset jsem vedla terapeutické skupiny pro dospělé i adolescenty. Působila jsem v terapeutickém centru, kde jsem se věnovala individuální a skupinové terapii dospělých. V současné době kromě soukromé praxe spolupracuji jako psycholožka s nutriční poradnou a působím jako lektorka na vysoké škole. 

Úplné CV.

Foto_nase terapie.jpg

PhDr. Václav Chytrý
psycholog, terapeut

Jsem psycholog a terapeut, pracující s dospělou klientelou. Pracuji jak v rámci individuální terapie, tak i s páry a rodinami. Zaměřuji se na vztahová témata, úzkostné poruchy, trauma a problémy spojené se zvládáním stresu a zátěže.

Vystudoval jsem jednooborovou Psychologii na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, mám absolvovaný psychoterapeutický výcvik v dynamicky orientované psychoterapii, kurzy terapie partnerského vztahu, motivačních rozhovorů, krizové intervence a mnoho dalších. Aktuálně jsem též ve výcviku rodinné terapie.

Působím v Asociaci manželských a rodinných poradců a též v projektu Stop násilí, který pomáhá klientům při zvládání agrese.

Úplné CV

Chytry_foto_ČB-2.jpg

Mgr. Adéla Lacinová
psycholožka,
terapeutka
t.č. na rodičovské

Jsem psycholožka a psychoterapeutka pracující s dospělými klienty. Ráda se věnuji vztahovým tématům, seberozvoji, problematice úzkostných a depresivních stavů, tématu stresu či nízkého sebevědomí. Mám zkušenosti s tématy závislostního chování, zvládání vzteku a náročných životních situací. Vítám práci s maminkami na rodičovské dovolené. Terapii vnímám jako způsob, jak sám sobě lépe porozumět a najít takový způsob fungování ve vztahu k sobě a k druhým, který bude přinášet více uspokojení. Pokud se na tuto cestu hledání budete chtít vydat, ráda se stanu Vaším průvodcem.

Vystudovala jsem psychologii na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Mým odborným zájmem byla psychoterapie pro osoby s život ohrožujícím onemocněním. Absolvovala jsem kurz krizové intervence, kurz v Motivačních rozhovorech, sebezkušenostní část systematického výcviku v Gestalt terapii, aktuálně dokončuji metodologickou část. Působila jsem ve vězeňství a státní správě. V současné době jsem na rodičovské dovolené.

Úplné CV

Foto_web_cernobile.jpeg
bottom of page