top of page

Online terapie a poradenství - etika a podmínky spolupráce

Před zahájením online spolupráce si prosím přečtěte její rámcová pravidla. Pouze tak je možné předejít případným nedorozuměním, jelikož online forma kontaktu s psycholožkou/terapeutkou má určitá specifika. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat, vše je možné diskutovat nebo vysvětlit.


Dohoda o spolupráci při online terapii a dalších formách online pomoci


Dohoda slouží k tomu, aby klienti/ky měli představu o základním rámci a pravidlech online spolupráce. Pokud má klient/ka jakékoliv další otázky ke spolupráci nad rámec těchto bodů, může se kdykoliv doptat na vše, co potřebuje vědět.


1) Délka spolupráce bude dohodnuta ústně a je flexibilní v závislosti na potřebách klienta/ky,případně na posouzení terapeutky. Online setkání trvá obvykle 50 minut, a to běžně ve frekvenci jednou za týden. Formu spolupráce je možné upravit na základě vzájemné dohody.

2) Průběh zejména terapeutické spolupráce může být psychicky náročný. V případě, že klient/ka nepociťuje setkání jako přínosná nebo je cítí jako výrazně zatěžující, zavazuje se o tom na setkáních hovořit. Je pak možné formu sezení upravit.

3) Zakázka vychází ze vzájemné domluvy mezi terapeutkou a klientem/kou. Cíle spolupráce je vhodné důkladně komunikovat, pouze pak je možné jich dosáhnout.

4) Informace sdělené v průběhu spolupráce jsou důvěrné, terapeutka se zavazuje k mlčenlivosti, která je omezena zákonnými normami.

5) Klient/ka akceptuje, že o průběhu spolupráce může terapeutka referovat v rámci své supervize.

6) Klient/ka má právo kdykoliv od spolupráce odstoupit. Zavazuje se ale toto rozhodnutí terapeutce v předstihu oznámit, jelikož ukončení spolupráce je také důležitou součástí procesu.

7) Od spolupráce může upustit také terapeutka. Může tak učinit z důvodu, že by pokračování ve spolupráci nekorespondovalo s etickým kodexem oboru nebo v případě, že by zakázka nekorespondovala s kompetencemi terapeutky. Dále také v případě, že by terapeutka usoudila, že závažnost problému vyžaduje jinou formu vhodné intervence/péče.

8) Platba probíhá vždy po setkání nebo předem za více sezení najednou převodem na účet na základě vystavení faktury. Na způsobu platby se domlouváme na prvním setkání.

9) Setkání je nutné zrušit minimálně 48 hodin před sjednaným termínem. Pokud je setkání zrušeno v kratší době, je nutné setkání uhradit v plné výši, opět na základě vystavené faktury.


Těším se na naši spolupráci, na případné otázky ráda odpovím,

Mgr. et Mgr. Tereza Baltag, garantka služby online poradenství/terapie/koučování


Comments


bottom of page